top of page
_DSC7482.jpg

สถานที่ตั้ง 
ถ.หนองไม้แก่น เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

_DSC7462.jpg

ประวัติวัดสุทธาวาส

โดยสังเขป

วัดสุทธาวาส สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2486 ตั้งอยู่ที่บ้านมาบยายเลีย (เดิมชื่อ ทุ่งเตียน) เพราะสถานที่ตั้งวัดเดิมเป็นป่าไม้พันจำ ชาวบ้านร่วมกันบริจาคที่ดินให้สร้างวัด และช่วยกันถางป่าขุดตอไม้ จนโล่งเตียนเป็นลานกว้าง และมีทรายขาวสะอาด ต่อมาเลยเปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ว่า "วัดสุทธาวาส แปลว่า ที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์" มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ในการสร้างวัดยุคแรกๆนั้น ชาวบ้านช่วยกันปลูกสร้างเสนาสนะชั่วคราว มุงด้วยจาก แฝก สังกะสี และได้พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างถาวรวัตถุเรื่อยมาโดยลำดับ จนถึงสมัยของพระครูวิจิตรธรรมสาร (จำนงค์ คงฺคปญฺโญ) มาเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอบางละมุง ได้พัฒนาวัดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสนาสนะชั่วคราวให้เป็นถาวรวัตถุที่มั่นคง ท่านจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัย สร้างโรงเรียนประชาบาล สร้างอุโบสถ ศาลาการเปรียญ เมรุ ศาลาบำเพ็ญกุศล กำแพงวัด เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ และพัฒนาวัดมาโดยลำดับ จนได้รับประกาศเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง จากกรมการศาสนา เมื่อปี พ.ศ.2535 ต่อมาในปี พ.ศ.2559 พระครูวิจิตรธรรมสาร ได้มรณภาพลง คณะสงฆ์เห็นชอบให้ พระมหาถาวร ฐานวโร ป.ธ.๙, กศ.ม. มาเป็นเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส พร้อมทั้งดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง และตำแหน่งเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ในปีเดียวกัน และได้ปรับปรุงพัฒนาวัดให้สะอาด ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามยิ่งขึ้น ปัจจุบันวัดสุทธาวาสมีเจ้าอาวาสปกครองดูแลวัดมาแล้ว 10 รูป ดังนี้ 1. พระอาจารย์ศรี รักษาการตั้งแต่พ.ศ. 2487 ถึง พ.ศ. 2490 2. พระอาจารย์ไข เจ้าอาวาส พ.ศ. 2490 ถึง พ.ศ. 2493 3. พระอาจารย์ชวง รักษาการตั้งแต่ พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2495 4. พระอาจารย์สิน เจ้าอาวาสตั้งแต่พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2497 5. พระอาจารย์ทวี รักษาการตั้งแต่ พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2500 6. พระอาจารย์สุข รักษาการตั้งแต่พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2501 7. พระอาจารย์เลี่ยม รักษาการตั้งแต่ พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2502 8. พระอาจารย์เปล่ง รักษาการตั้งแต่พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2503 9. พระครูวิจิตรธรรมสาร (จำนงค์ คงฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2559 10. พระมหาถาวร ฐานวโร ป.ธ.๙, กศ.ม. เจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน

_DSC7439.jpg

อัลบั้มภาพของวัดสุทธาวาส

_DSC7435.jpg

วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับวัดสุทธาวาส

bottom of page